Kategorie
Uncategorized

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Regulamin konkursu plastycznego

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

ROK ŚW. JANA PAWŁA II – w 100 rocznicę urodzin

1. Organizator konkursu – Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach

2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z Gminy Mrozy. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:

– kategoria I: dzieci przedszkolne

– kategoria II: klasy I – III szkoły podstawowej

– kategoria III: klasy IV – VIII szkoły podstawowej

-dorośli – tytuł pracy „Papież Polak”

3. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem: „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (postać, życie, działalność Św. Jana Pawła II)

4. CELE KONKURSU: – rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża Św. Jana Pawła II; – kultywowanie pamięci o Papieżu Św. Janie Pawle II. – promowanie młodych talentów.

5. Techniki i format wykonania prac: – malarstwo – rysunek – wydzieranka, wyklejanka, kolaż – format pracy: A3

6. Termin składania prac do: 10 czerwca 2020r. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie, czytelnie podając dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek (klasę), dokładną nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna,  Tel. Kontaktowy

W ramach możliwości prace dostarczamy do Biblioteki. Istnieje możliwość wysłania listem na adres biblioteki: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach, 

ul. Pokoju 1 05-320 Mrozy

7. Cele przetwarzania danych osobowych w konkursie pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem nagród, wystawą pokonkursową, oraz informacjami w mediach (prasa, internet) zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

8. Do każdej z prac należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzór zgody poniżej:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja ……………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………. (imię i nazwisko) przez organizatora konkursu na potrzeby związane z konkursem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mrozach pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” ( – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………. (miejscowość, data, czytelny podpis) * niepotrzebne skreślić

9.Uwagi: – Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

10. Nagrody rzeczowe-książki, gry planszowe. Odbiór nagród w bibliotece po kontakcie telefonicznym.

11. Biblioteka zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *