Kategorie
Aktualności

Konkurs – Wygraj kwiatki na Dzień Matki

Przesłane prace:

na rozowy tle ręka trzymająca 3 kwiaty - platki zewnętrznych kwiatow maja kolor żółty z różowym środkiem i czerwony na środku, z prawej na dole, kartka z ukrytym napisem dla mamyNikola Ch.,lat9Julia Sochacka, lat 7

Bukiet dla mamy!
Przyszła wiosna, wiosna pachnąca kwiatami.
Nazbieramy kolorowych kwiatów.
Ozdobimy uśmiechem.
Zaniesiemy mamie bukiet pełen zapachów.
Uściskamy, przytulimy i buziakiem obdarzymy.
Bo mamę najbardziej na świecie kochamy!

Irek, lat 10

W kalendarzu jest dzień taki, w którym piękniej śpiewają wszystkie ptaki. A drzewa obsypane kwiatami jak wielkie bukiety z pięknymi zapachami, które Mamie swej wręczamy. Bo dziś jest Dzień Mamy, więc życzenia swej Mamie składamy. Mama nasza ukochana swym uśmiechem wita już od rana. Zawsze pomoże i przytuli, gdy w życiu nadciągną ciemne chmury.💞🥰

Nikola, 10 lat

 

Mamo moja kochana,

krążysz po domu od rana,

kanapki do szkoły szykujesz

wieczorem przytulisz.

dziękuję za to że jesteś, za Twój uśmiech,

za wspólny czas.

Malgosia M.

Zapraszamy po odbiór bukietów

w.Galeriiu.EwyNa morelowym tle kolorowe sera i kwiaty, z lewej strony obrazek w kształcie koła mama z córką czytające książkę, na dole wiersz od 10 lat, laurka od 9 lat, z prawej napis a ja kocham moją mamę, kwiaty, wygraj bukiet na Dzień Mamy do 21 maja

Regulamin konkursu „A ja kocham moją Mamę”

§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach /zwana dalej Organizatorem/.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Mrozów.
3. Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę (wiersz lub laurkę).
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
§ 2
Przepisy dotyczące prac – konkurs plastyczny
1. Skierowany dla dzieci i młodzieży
2. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.
3. Temat konkursu: „A ja kocham swoją Mamę”, forma pracy plastycznej dowolna. Przedział wiekowy do 9 lat.
4. Termin nadsyłania prac do 21.05.2021 r.

5.Prace dostarczamy do biblioteki w Mrozach lub Jeruzalu, ewentualnie drogą pocztą na adres biblioteki do przeznaczonego pudełka z konkursem.

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
8. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
9. Nagrodą są bukiety do odebrania 26.05.2021r. w Kwiaciarni Ewa.
§ 3
Przepisy dotyczące prac – konkurs na najpiękniejszy wiersz
1. Skierowany do dzieci powyżej 8 roku życia oraz młodzieży i dorosłych.
2. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.
2. Temat: „A ja kocham swoją Mamę”,
3. Wiersz można nadesłać w formie elektronicznej na adres:
biblioteka@mrozy.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „konkurs na najpiękniejszy wiersz dla mamy” lub przynieść do biblioteki. Format A4. Termin nadsyłania prac do 21.05.2021 r.
4. W treści maila należy dopisać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, kontakt telefoniczny.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
7. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
8. Nagrodą jest publikacja zdjęcia na łamach stron www i na Facebooku
9. Bukiet kwiatów dla mamy będzie do odbioru 26 maja 2021r. w Kwiaciarni u Ewy.

Terminarz konkursu
1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 21 maja 2021 r. (decyduje data dostarczenia pracy, przesyłki e-mail, organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć prac plastycznych oraz wierszy uczestników konkursu w Internecie, mediach, materiałach promocyjnych.
2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorką załączonej pracy.
3. Osoba nadsyłająca zdjęcia pracy plastycznej lub wiersz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.
4. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

5. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody. W przypadku, gdy nagrodzona osoba nie odbierze nagrody w określonym w wysłanym powiadomieniu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu „A ja kocham swoją Mamę”
W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez udział w konkursie fotograficznym „A ja kocham swoją Mamę” dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w GBP w Mrozach jest..
3. Dane osobowe w formie: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania – będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
◦ dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
◦ sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
◦ usunięcia swoich danych art. 17 RODO,◦ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
◦ przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
◦ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,
◦ do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.
1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *