Kategorie
Aktualności

Tata też czyta – konkurs fotograficzny

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i dziecko

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, niemowlę, uśmiechnięci ludzie i zabawka

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„TATA TEŻ CZYTA”

z dnia 06.06.2023r.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach
 3. Cele konkursu:
 4. Rozwijanie możliwości twórczych.
 5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 6. Ukazanie roli ojca w życiu rodziny.

III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs rodzinny

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla  mieszkańców Gminy Mrozy.
 4. Tematem konkursu jest zdjęcie przedstawiające czytającego tatę.
 5. Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie wykonane na papierze fotograficznym 13×18 cm lub w pliku *.jpg/*.png umożliwiającym wydrukowanie takiego zdjęcia w dobrej rozdzielczości.
 6. Prace powinny być opatrzone na  informacją zawierającą dane:  tytuł pracy, imię i nazwisko autora, miejscowość. (plik graficzny –np. imie_ nazwisko.png reszta opisu w emailu.
 7. Oceny prac dokona jury, biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac oraz ich powiązanie z tematem konkursu.
 8. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora.
 9. Najciekawsze prace będą nagrodzone oraz eksponowane na wystawie oraz na stronie internetowej Biblioteki/facebooku .
 10. Zgłoszenie prac na konkurs uznane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781). przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002 r. nr101,poz.926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.
 11. Terminarz:
 12. Prace należy przesłać lub dostarczyć do Biblioteki w Mrozach do dnia 22.06.2023 roku.
 13. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będę dopuszczone do udziału w konkursie.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23.06.2023. O wręczeniu nagród  poinformujemy zwycięzców.
 15. Postanowienia końcowe:
 16. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najciekawszym pracom nagrody. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
 17. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.