Historia

Biblioteka została utworzona, z inicjatywy Gminnej Komisji Oświaty i Kultury w 1944 roku pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kuflewie z siedzibą w Mrozach. W 1954 roku, po utworzeniu gromad przemianowana została na Gromadzką Bibliotekę Publiczną, a wW 1973 roku, kiedy utworzono gminę Mrozy, biblioteka otrzymała nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach. Miała wówczas 4 filie: w Jeruzalu, Grodzisku, Kuflewie i w Woli Rafałowskiej, oraz 12 punktów bibliotecznych, które znajdowały się prywatnych mieszkaniach. Biblioteka mieściła się w centrum Mrozów, zajmując dwa małe pokoiki w domu Państwa Raczków.

Księgozbiór liczył wówczas 7300 woluminów a czytelników było 370. W 1986 roku, dzięki funduszom z Wydziału Kultury UW w Siedlcach, biblioteka zakupiła dwupoziomowy lokal w centrum Mrozów o powierzchni 200 m2.  Placówka stała się ośrodkiem życia kulturalnego w gminie. Do biblioteki zapraszano poetów, pisarzy, krytyków literackich i aktorów. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się spotkania autorskie, którym towarzyszyły inne imprezy, najczęściej wystawy i konkursy literackie, poświęcone współczesnej literaturze i poezji polskiej.W połowie lat 90 Rada Gminy zmieniła zasady funkcjonowania systemu bibliotecznego, podjęła decyzję o zmianie struktury organizacyjnej biblioteki.

Do 1997 roku zlikwidowano trzy filie biblioteczne, pozostawiając tylko jedną filię w Jeruzalu. Od 2001 roku działalność kulturalna biblioteki została potwierdzona w nowym statucie, zatwierdzonym przez Radę Gminy w Mrozach. Dzięki temu biblioteka zaczęła spełniać zadania gminnego domu kultury, dając bogatą propozycję imprez kulturalnych.  W tym czasie organizowane były imprezy na szeroką skalę. Rok 2007 przyniósł kolejne zmiany w funkcjonowaniu biblioteki ponieważ Rada Gminy powołała do życia Gminne Centrum Kultury.

Obecnie wykonując statutowe zadania, Biblioteka włącza się w życie kulturalne  gminy współpracując z GCK, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych w środowisku . Spełnia rolę centrum informacji, oprócz bogatego księgozbioru, posiada liczne zbiory dokumentów życia regionalnego oraz oferuje bezpłatny dostęp do Internetu . W jej skład wchodzą: dział dla dorosłych, Oddział dla dzieci oraz filia w Jeruzalu. W każdej placówce znajdują się Czytelnie Internetowe.    Biblioteka została formalnie zarejestrowana w gminnym rejestrze jako samorządowa jednostka kultury, działa na podstawie przepisów zawartych w Statucie i realizuje cele i zadania statutowe.

 Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny, obejmuje wydawnictwa polskie ze wszystkich dziedzin wiedzy z przewagą beletrystyki. Jej zbiory liczą ponad 38 tysięcy jednostek inwentarzowych. Czytelnik ma możliwość korzystania z katalogu on-line , może zamówić oraz zarezerwować książkę.

W 2008 roku  w filii w Jeruzalu powstało Centrum Kształcenia, w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego przez Unię Europejską –„Wioska internetowa”, gdzie użytkownicy mają możliwość kształcenia na odległość.

Biblioteka prowadzi działalność popularyzującą książkę i czytelnictwo poprzez organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem. Organizuje spotkania autorskie, profilaktyczno-edukacyjne, spotkania z teatrem, konkursy recytatorskie, literackie promujące książkę i bibliotekę, kiermasze, zajęcia w czasie ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci i młodzieży. Podejmuje działania m.in. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Tygodnia Bibliotek, Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz Światowego Dnia Misia. Prowadzi także edukację regionalną, organizuje wystawy nowości wydawniczych, rocznic literackich i wydarzeń kulturalnych, jest otwarta na potrzeby czytelnika, który spotka tu życzliwą i fachową pomoc.