Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 3/2013

Dyrektora Gminnej

Biblioteki Publicznej

 w Mrozach

z dnia 10.09.2013 r.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnej Biblioteki Publicznej

    w Mrozach

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach, zwanej dalej „Biblioteką”, określa w szczególności: strukturę organizacyjną Biblioteki, zadania poszczególnych działów, organizację pracy oraz zasady kierowania Biblioteką.

 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „dyrektorze” należy przez to rozumieć dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach oraz Filii w Jeruzalu.

 

 

Rozdział II

 

Organizacja pracy i zasady kierowania Biblioteką

 

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki i odpowiada za całokształt jej działalności.

3.Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Biblioteki, koordynowanie jej działalności w sposób zapewniający realizację zadań statutowych;

10) zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych
i finansowych do Biblioteki;

11) występowanie do Wójta w sprawach organizacyjnych, finansowych i zasad działania Biblioteki;

12) rozpatrywanie skarg i wniosków ;

13) inicjowanie i koordynowanie prac promujących Bibliotekę oraz gminę Mrozy, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami ;

14) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej;

15) przekazywanie danych statystycznych, dotyczących instytucji do Głównego Urzędu Statystycznego.

16) uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i inne instytucje.

 

 

 1. Podczas nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

 

 

 1. Pisma i dokumenty podpisuje wyłącznie Dyrektor.
 2. Sprawozdania finansowe z działalności Biblioteki podpisują Dyrektor oraz Główny Księgowy.

 

 

Rozdział III

 

Struktura organizacyjna Biblioteki

 

W skład Biblioteki wchodzą następujące oddziały i stanowiska oraz filia, na czele których stoi Dyrektor:

 1. Biblioteka w Mrozach:

Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych

Oddział dla dzieci

 1. Filia w Jeruzalu

 

Rozdział IV

 

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 

Do zadań Wypożyczalni z czytelnią dla dorosłych należy:

10) melioracja katalogu;

11) dokumentowanie ubytków (rejestry ubytków);

12) organizowanie przechowywania i ochrony gromadzonych zbiorów;

13) tworzenie kartotek zagadnieniowych;

14) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości;

15) przygotowanie materiałów dotyczących zbiorów, niezbędnych do sporządzenia rocznej statystyki dla potrzeb GUS;

16) indywidualne i zbiorowe formy pracy z czytelnikiem;

17) współpraca z placówkami oświatowymi oraz organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na terenie  gminy Mrozy;

18) obsługa bibliotecznego programu komputerowego;

19) współpraca z księgarniami, hurtowniami, antykwariatami, bibliotekami i innymi instytucjami w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów;

20) ewidencja wpływających materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

21) okresowe kontrole zbiorów (skontrum) zgodnie z obowiązującymi przepisami;

22) codzienna ewidencja czytelników i wypożyczeń;,

23) systematyczne egzekwowanie od czytelników wypożyczonych materiałów;

24) popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym po przez różne formy pracy z czytelnikiem;

25) wprowadzanie aktualnych informacji na stronę internetową Biblioteki;

26) organizowanie promocji książek (wystawy, kiermasze);

27) organizowanie, przyjmowanie i oprowadzanie wycieczek w Bibliotece oraz Izbie Regionalnej;

28) gromadzenie wycinków z prasy lokalnej dotyczących gminy Mrozy;

29) udział w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz inne instytucje;

30) wykonywanie innych zadań zlecanych przez Dyrektora.

 

 

Zadania Oddziału dla Dzieci:

 

 1. Uzupełnianie zbiorów z uwzględnieniem zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży do lat 14.
 2. Zakup i opracowanie formalne i rzeczowe materiałów wpływających do Biblioteki,
 3. Prowadzenie katalogu komputerowego księgozbioru,
 4. Dbanie o prawidłowy układ książek na półkach, zgodny z UKD.
 5. Opracowanie pełnej i estetycznej informacji o zbiorach.
 6. Wyodrębnienie, dalsze gromadzenie, opracowywanie księgozbioru podręcznego i udostępnianie go na miejscu.
 7. Obsługa czytelników i użytkowników czytelni internetowej,
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej wśród najmłodszych czytelników, współpraca ze szkołami podstawowymi i przedszkolami z terenu gminy.
 9. Zachowanie estetyki w pomieszczeniach biblioteki.
 10. Przeprowadzanie selekcji książek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Upominanie czytelników łamiących obowiązujący regulamin.
 12. Praca kulturalno – oświatowa z czytelnikami.
 13. Opracowywanie sprawozdawczości z działalności działu w obowiązującym terminie.
 14. Okresowe kontrole zbiorów (skontrum) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

Zadania Filii w Jeruzalu:

 

 1. 1. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami i obowiązującymi przepisami.
 2. Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie do domu.
 3. Dbanie o estetyczny i prawidłowy układ książek na półkach.
 4. Prowadzenie katalogu komputerowego oraz działalności informacyjno-bibliograficznej.
 5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 6. Przeprowadzanie selekcji zgodnie z obowiązującą normą.
 7. Prowadzenie statystyki czytelników oraz udostępnianie czasopism.
 8. Współdziałanie z GBP w Mrozach, ze szkołami i innymi instytucjami lub organizacjami na terenie gminy.
 9. Praca kulturalno – oświatowa z czytelnikami.
 10. Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.
 11. Opracowywanie sprawozdawczości z działalności filii w obowiązującym terminie.
 12. okresowe kontrole zbiorów (skontrum) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział V

 

Przepisy końcowe

 

Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.