Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 6/14
Dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Mrozach
z dnia 10.11.2014 r.
REGULAMIN
Korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach.
I. Postanowienia wstępne:
§1
Regulamin korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki.
§2
Zbiory Biblioteki udostępniane są:
– prezencyjnie, tzn. na miejscu w Czytelni Biblioteki,
– drogą wypożyczeń indywidualnych w Wypożyczalni Biblioteki.
§3
Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
II. Korzystanie z Wypożyczalni Biblioteki:
§4
1. Wypożyczalnia jest czynna przez 6 dni w tygodniu.
2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy.
3. Czytelnik pełnoletni przy zapisie obowiązany jest do:
– okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki, zawód
– złożenia na karcie zapisu zobowiązania przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz wyrażenia zgody podpisem na przetwarzanie danych osobowych w celach sprawozdawczych
4. Dane osobowe gromadzone przez bibliotekę są przetwarzane do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach.
5. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach, ul. Kilińskiego 5, 05-320 Mrozy
6. Dane wykorzystane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki.
7. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
8. W razie zmiany miejsca zamieszkania, Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wypożyczalnię.
§5
1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów (dla stałych czytelników maksymalnie do 10 woluminów).
2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres do 1-go miesiąca. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia, kiedy na daną pozycję nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu.
3. Biblioteka umożliwia rezerwacje przez Internet
§6
Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek, do zabezpieczenia przed wszelkimi uszkodzeniami i zabrudzeniami. Powinien zwrócić uwagę na stan dzieła przed jego wypożyczeniem. Drobne uszkodzenia powinny być przez bibliotekarza odnotowane na karcie książki.
§7
Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą konsekwencje:
1. indywidualne upomnienia telefoniczne lub na piśmie.
2. ewentualne zastosowanie sankcji finansowych przez obciążenie zalegającego opłatą za każdy miesiąc po terminie zwrotu.
3. czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do korzystania z Wypożyczalni.
§8
W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:
– odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu, tego samego lub nowszego wydania,
– dostarczyć inne dzieło znajdujące się w sprzedaży i poszukiwane przez Bibliotekę,
– zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone dzieło, wyznaczoną przez dyrektora Biblioteki na podstawie analizy cen antykwarycznych oraz aktualnych,
– czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych.
III. Korzystanie z Czytelni Biblioteki
§9
Czytelnia jest czynna w dniach i godzinach pracy Wypożyczalni.
1. Prawo do korzystania mają wszyscy chętni
2. Korzystający z księgozbioru na miejscu zobowiązani są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, teczek i toreb.
3. Zgłoszenie się u dyżurującego bibliotekarza, pozostawienie u niego dowodu tożsamości, wpisanie się do zeszytu odwiedzin i zamówienie potrzebnych materiałów.
4. W Czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania posiłków, wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię.
5. Wymagane jest stosowanie się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza.
§10
W razie uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych czytelnik ponosi takie same konsekwencje jak przy wypożyczaniu materiałów na zewnątrz.
IV. Postanowienia końcowe
§11
Biblioteka pobiera:
1. opłaty za kopiowanie fragmentów niektórych materiałów,
2. kaucje na zabezpieczenie wypożyczanych materiałów bibliotecznych od osób, które nie są stałymi mieszkańcami Mrozów lub za materiały szczególnie cenne,
3. odszkodowania za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych, których nie można nabyć w sprzedaży rynkowej,
4. zasady pobierania opłat, o których mowa oraz wysokość opłat i kaucji określa Dyrektor Biblioteki.
§12
1. Bibliotekarz zobowiązany jest, na życzenie czytelnika, udzielić mu informacji dotyczących książek, doboru lektury, zestawień literatury na interesujący go temat oraz wskazówek, co do sposobu pracy nad książką
2. Bibliotekarze zobowiązani są do zapoznania czytelnika z niniejszym Regulaminem i udostępnianie go na każde życzenie.
Dyrektor GBP w Mrozach
Zofia Jagodzińska