RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

  • Administratorem Pani/Pana danych w naszej jednostce jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach, mający siedzibę: ul. Pokoju 1, nr tel. 25 75 74 702, e-mail: biblioteka@mrozy.pl
  • Administrator wyznaczył Panią Magdalenę Lenart na Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Regulaminem.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z regulacji prawnych (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jednolitego  rzeczowego wykazu akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (JRWA). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w JRWA.
  • Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa ma prawo:  dostępu do  danych osobowych jej dotyczących, prawo do  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej  z obowiązków nałożonych  przez przepisy prawa na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów rozporządzenia.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (założenia konta). W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem złożonego wniosku bez rozpatrzenia.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO”
informuję, że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych jest
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w
Parczewie (adres:
Ogrodowa 16, 21-200 Parczew
, tel.:
83 355 12 55
)
1)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@mops.parczew.com lub pisemnie na adres
Administratora.
2)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
monitoringu potencjalnych
zagrożeń
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-
19
i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających
jak również w celu
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i oraz art. 6 ust. 1 lit d
RODO w związku z art. 32 a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
3)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu
Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po
zakończeniu
stanu zagrożenia epidemiologicznego, po wydaniu wytycznych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego.
4)
Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
5)
Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
6)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w
sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
7)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
8)
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny.